Giáo trình giáo dục quốc phòng: Tập 1 - TS. Đồng Xuân Quách

Giáo dục quốc phòng cho học sinh sinh viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. Qua đó tạo điều kiện cho thế hệ trẻ có điều kiện tu dưỡng đạo đức và rèn luyện năng lực thực tế để sẵn sàng thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa. Môn học giáo dục Quốc phòng đã được xác định trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước và gần đây nhất, Bộ Chính...

Từ khóa: xây dựng kinh tế, chiến tranh nhân dân, bảo vệ tổ quốc, củng cố quốc phòng, lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên

pdf 226 trang | Chia sẻ: tvs_yersin | Ngày:05/10/2014 | Lượt xem:89 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận