Điều dưỡng cơ bản - NXB. Y học

Cuốn sách do ThS.ĐD. Trần Thị Thuận làm chủ biên gồm có 4 chương. Chương 1 nêu các vấn đề cơ sở chung về nghề nghiệp điều dưỡng, chương 2 gồm những nội dung để phát triển thực hành điều dưỡng, chương 3 nêu các vấn đề khoa học cơ bản liên quan trong thực hành điều dưỡng, chương 4 gồm những vấn đề cần đáp ứng nhu cầu cơ bản trong sinh hoạt hằng ngày của con người, đặc biệt là việc chăm sóc vệ sinh tại giường cho người bệnh.
Đăng nhập để bình luận