Di truyền học: Phần 2 - Trần Trung

Di truyền học: Phần 2 gồm nội dung từ chương 7 đến hết chương 13, trình bày về di truyền học vi khuẩn, di truyền học virus, di truyền học vi nấm và vi tảo, di truyền tế bào chất, sự điều hòa biểu hiện của gene, đột biến gene, tái tổ hợp và các yếu tố di truyền di động, đột biên nhiễm sắc thể.

Từ khóa: Di truyền học, Di truyền học Phần 2, Di truyền học vi khuẩn, Di truyền học virus, Di truyền học vi nấm, Di truyền tế bào chất

pdf 136 trang | Chia sẻ: tvs_yersin | Ngày:05/10/2014 | Lượt xem:118 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận