Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Hoàng Văn Ngọc

Bài giảng "Tư tưởng Hồ Chí Minh" do NXB Giáo dục ấn hành, nội dung bài giảng gồm các chương sau: chương mở đầu đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh; chương 1 cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; chương 2 tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và CM giải phóng dân tộc; chương 3 tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam, chương 4 tư tưởng Hồ Chí Minh về ĐCSVN; chương 5 tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; chương 6 tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân; chương 7 tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới.

Từ khóa: Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh, Chính trị học, Đoàn kết quốc tế, Đại đoàn kết dân tộc, Đường lối cách mạng, Đảng cộng sản

pdf 132 trang | Chia sẻ: tvs_yersin | Ngày:05/10/2014 | Lượt xem:136 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận